Notices


FS-CASE-Number 583634405 C2199 PONTNEWYDD SA17 4LA

Annwyl Syr/Madam/Gynghorydd

YNGHYLCH: CAU DROS DRO C2199 PONTNEWYDD

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro y darn hwnnw o’r ffordd a adwaenir fel yr C2199 Pontnewydd o fan sydd 465 metr i’r gogledd-ddwyrain o’r gyffordd â’r B4317 am bellter o 50 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain.

Mae angen cau’r ffordd i sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bydd Go Ahead Traffic Management yn gwneud gwaith gosod polion yn yr ardal ddydd Mercher, 3 Ebrill, 2024 rhwng 09:00 a 17:00.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sy’n teithio tua’r gogledd-ddwyrain fydd mynd tua’r de ar hyd yr C2199 hyd at y gyffordd â’r B4317.  Wrth y gyffordd, troi i’r chwith i’r B4317 a theithio tua’r gogledd-ddwyrain drwy bentref Carwe ac yna tuag at Bont-iets hyd at y gyffordd â’r B4309. Wrth y gyffordd, troi i’r chwith i’r B4309 a theithio tua’r gogledd-orllewin hyd at y gyffordd â’r C2205.  Wrth y gyffordd, troi i’r chwith i’r C2205 a theithio tua’r de-orllewin ac wedyn y gogledd-orllewin gan fynd heibio i’r eiddo o’r enw Windy Willows hyd at y gyffordd â’r C2204. Wrth y gyffordd, troi i’r chwith i’r C2204 a theithio tua’r de-orllewin gan fynd heibio i’r eiddo o’r enw Cwmbach Cottages a Park House hyd at y gyffordd â’r C2199.  Wrth y gyffordd, troi i’r chwith i’r C2199 a theithio tua’r de-ddwyrain er mwyn dychwelyd i fan sydd i’r gogledd o’r man lle mae’r ffordd ar gau.  I’r gwrthwyneb ar gyfer traffig dargyfeiriedig sy’n teithio tua’r de-orllewin.

Lle bo’n bosibl caniateir i gerddwyr gael mynediad i eiddo unigol drwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

Mae angen cau’r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth

Amgaeaf gynllun (nad yw wrth raddfa) sy’n dangos y darn ffordd a gaeir ynghyd â’r ffordd arall, a byddwn yn falch o gael unrhyw sylwadau sydd gennych ar y mater.

Yn gywir,

Ymgeisydd/Applicant PETER EVANS

Rhif Ffôn:/Tel Number 037930085070

Rhwydwaith un/One Network 137600976

TF/14/(T+H)/HAT                                                                                                                                                                                                                 

Dear Sir/Madam/Councillors

RE: TEMPORARY ROAD CLOSURE – C2199 PONTNEWYDD

A request has been received for the temporary closure of the  C2199 Pontnewydd from a point 465 metres North East of its junction with the B4317 for a distance of 50 metres in a North Easterly direction.

The closure is necessary to ensure public safety whilst Go Ahead Traffic Management carry out poling works in the area on  Wednesday  3rd April 2024 between the hours of 09:00 and 17:00.

The alternative route for North Eastbound traffic is to travel in a Southerly direction along the C2199 to its junction with the B4317.  At the junction turn left onto the B4317 and proceed in a North Easterly direction through the village of Carway then  towards Pontyates to its junction with the B4309. At the junction turn left onto the B4309 and proceed in a North Westerly direction to its junction with the C2205.  At the junction turn left onto the  C2205 and proceed in a South Westerly then in a North Westerly  direction passing the property Windy Willows to its junction with the  C2204. At the junction turn left onto the C2204 and proceed in a South Westerly direction passing the properties Cwmbach cottages and Park House to its junction with the C2199.  At the junction turn left onto the C2199 and proceed in a South Easterly direction to return to a point North of the closure.  Vice Versa for South West bound diverted traffic.

Pedestrian movement to individual properties will be maintained where possible throughout the duration of the closure.

I enclose a plan (N.T.S.) illustrating the length of road to be closed and alternative route and would be grateful to receive any views you have on the matter.

Yours faithfully,

Yn Gywir/Regards,

Anne Thomas 

Technegydd Rheolaeth Traffic/Traffic Management Technician

Trafnidiaeth a Phrifyrdd/Highways & Transport

Adran Lle a Seilwaith/Department of Place & Infastructure

01267 228253

sirgar.llyw.cymru | carmarthenshire.gov.walesYmgynghoriad pellach ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd / Further consultation on the Integrated Sustainability Appraisal & Habitats Regulation Assessment

Please scroll down for English.


Annwyl Syr/Madam,

Ynghylch: Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018-2033. Ymgynghoriad pellach ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Fel y gwyddoch efallai, rydym yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig ac, fel rhan o’r broses hon, mae’n ofynnol i ni asesu ei effeithiau posibl ar bobl, yr amgylchedd a’r economi, ymhlith materion eraill. Felly, hoffwn eich hysbysu ein bod wedi cyhoeddi’r asesiadau canlynol ar gyfer ymgynghori:

 • Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI)
 • Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARC)

Mae copïau ar gael ar ein gwefan ac yn ein Canolfannau Hwb a’n llyfrgelloedd cyhoeddus (yn ystod oriau agor).

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal am 6 wythnos ac yn dechrau ar 19 Chwefror 2024. Dylid cyflwyno sylwadau ar-lein yn ddelfrydol, ac erbyn 5pm ar y 3 Ebrill 2024 fan bellaf.  

Mae rhagor o arweiniad ar gael ar ein gwefan. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gyflwyno eich sylwadau mewn fformat arall, yna cysylltwch drwy ffonio 01267 228 818 neu drwy e-bostio blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk

Sylwch fod yr ymgynghoriad hwn yn ymwneud â’r asesiadau uchod yn unig ac nid yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Adneuo. Dim ond sylwadau a gyflwynir ar yr asesiadau uchod fydd yn cael eu hystyried yn ystod y cyfnod yma.

Os nad ydych yn dymuno cael gwybod y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y CDLl Diwygiedig ac os hoffech i’ch manylion cyswllt gael eu dileu, rhowch wybod i ni.


Dear Sir/Madam,

Revised Carmarthenshire Local Development Plan 2018-2033. Further consultation on the Integrated Sustainability Appraisal & Habitats Regulation Assessment.

As you may be aware, we are preparing a Revised Local Development Plan (LDP) and, as part of this process, we are required to assess its potential impacts upon people, the environment, and the economy, amongst other issues. Therefore, I would like to inform you that we have published the following assessments for consultation:

 • Integrated Sustainability Appraisal (ISA)
 • Habitats Regulations Assessment (HRA)

Copies are available on our website and in person at Hwb Centres and public libraries (during opening hours). Consultation will take place for 6 weeks and starts on 19th February 2024.

Comments should be submitted preferably online, and by no later than 5pm on 3rd April 2024.  

Further guidance is available on our website. However, should you have any queries or wish to submit your comments in an alternative format, then please contact us by telephone on 01267 228 818 or via email forward.planning@carmarthenshire.gov.uk

Please note that this consultation relates only to the assessments above and not the 2nd Deposit Revised LDP. Only comments submitted on the above assessments will be considered at this time.

If you no longer wish to be updated on the progress of the Revised LDP and would like your contact details removed, please let us know.

Yn gywir / Yours faithfully,

Ian R Llewelyn

Rheolwr Polisi Strategol a Chreu Lleoedd /

Strategic Policy and Placemaking Manager

Lle a Seilwaith     Place and Infrastructure

01267 228818    |  2818

sirgar.llyw.cymru | carmarthenshire.gov.wales


PUBLIC NOTICE

Road Traffic Regulation Act 1984

As amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions Act) 1991

Temporary Prohibition of Through Traffic

Carmarthenshire County Council hereby gives notice that no person shall cause any vehicle to proceed along that length of road known as the U2284 Traimsaran from its junction with Baglam Road, for a distance of 60 metres in a westerly direction.

The closure is necessary to ensure public safety whilst Carmarthenshire County Council repair a collapsed culvert, which shall take place on Wednesday 14th February 2024 for a period of 5 days.

The alternative route for north-east bound traffic will be to proceed in a south-westerly direction along the U2284 to its junction with the B4317 Pembrey Road. At the junction, turn right and continue in a north-easterly direction along the B4317, passing properties known as Fairview and Parc-Lewis, to its junction with Baglam Road. At the junction, turn right and continue in a south-easterly, then south-westerly, direction along Baglam Road, passing a property known as Pen yr Heol, to its junction with the U2284 and to return to a point south-west of the closure.

Vice versa for east bound traffic.

This Notice shall continue in force for a period not exceeding twenty-one days after which time its provision may be extended by a Temporary Order under Section 14(1) of the same Act.

DATED THE 14TH DAY OF FEBRUARY 2024

Ainsley Williams,
Director of Place and Infrastructure
County Hall
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 1JP


Ymgynghoriad Polisi Plant sy’n Codi’n 4 Oed – Rising 4s consultation


Final Engagement Phase of Wales Air Ambulance Service Takes Place in February / Mae cam ymgysylltu terfynol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn digwydd ym mis Chwefror

Final Engagement Phase of Wales Air Ambulance Service Takes Place in February

The third and final engagement phase of the Emergency Medical Retrieval and Transfer Service (EMRTS) Review, about how to further improve the air ambulance service in Wales, takes place between 01 and 29 February 2024.

The engagement gives the public and stakeholders the opportunity to have their say on the shortlisted options to further improve Wales’ air ambulance service.

The service is provided in partnership between the Wales Air Ambulance Charity and NHS Wales’ EMRTS.  

The Charity supplies the helicopters, cars, air bases, pilots, engineers and fuel, whilst the clinical teams are made up of medics and clinicians from NHS Wales.

The purpose of the review is to ensure that as many people as possible benefit from the excellent clinical patient outcomes by making the best use of the clinical teams across Wales.   

The review also looks at how to ensure fair geographical coverage across Wales and the effective use of Rapid Response Vehicles (RRVs), especially when the helicopters are unable to fly.

Stephen Harrhy is the Chief Ambulance Services Commissioner tasked with leading the independent review by the Emergency Ambulance Services Committee (EASC) – a joint committee of all health boards in Wales. He is encouraging the public and stakeholders to comment on options throughout February, before a Committee decision is made in March.

Mr Harrhy said: “This review is focusing on improving – what is already – a brilliant and highly valued service.  

“No decision has yet been made on this issue and this final phase gives me a chance to share what has been heard in Phase 2 engagement and show how the two shortlisted options have been arrived at.

“The options propose changing operations from Caernarfon and Welshpool and to have a merged base in North Wales somewhere near the A55 to allow the service to help more patients and make more effective use of the clinical crews.

“I am inviting citizens to comment on the process followed in arriving at these options, the options themselves, and the extra actions I have identified as potential solutions.”  

Mr Harrhy said: “This final engagement phase on the shortlisted options will help me arrive at a preferred option that I will then be able to recommend formally to the Emergency Ambulance Services Committee for their decision in March 2024.”

People can give their feedback in a range of ways including online, by e-mail, post or telephone. Anyone needing different languages and formats can contact the EASC team who will help.

The Commissioner’s Report, all engagement documents, and details of how to give feedback are on the EASC website: https://easc.nhs.wales/engagement/sdp/.

Citizens can also contact their local Llais representative for the Hywel Dda area to let them know their views: https://www.llaiswales.org/in-your-area.

Llais is the independent statutory body, set up by the Welsh Government to give the people of Wales much more say in the planning and delivery of their health and social care services – locally, regionally and nationally.

How to respond:

We want everyone in Wales to have their say about this important critical care service and have provided a range of ways to give your feedback.  You can:

 • Complete this online questionnaire ; or 
 • Download the response form here, complete, and return by attaching to an e-mail to: eascservicereviewqueries@wales.nhs.uk ; or 
 • Download the response form here, print, complete, and return by post (or simply write) to: EMRTS Service Review Feedback, Emergency Ambulance Services Committee, Unit 1, Charnwood Court, Billingsley Road, Nantgarw Park, Cardiff, CF15 7Q 
 • Telephone:  01443 471520

     – Leave a message on the answerphone service sharing your views

     – Ask for help to give your feedback

     – To ask for someone to call you back

     – If you need any help with information in other formats or languages

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Mae cam ymgysylltu terfynol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn digwydd ym mis Chwefror

Cynhelir trydydd cam ymgysylltu a therfynol Adolygiad y Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS), am sut i wella’r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ymhellach, rhwng 01 a 29 Chwefror 2024.

Mae’r ymgysylltu’n rhoi cyfle i’r cyhoedd a rhanddeiliaid ddweud eu dweud ar yr opsiynau ar y rhestr fer i wella gwasanaeth ambiwlans awyr Cymru ymhellach.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth rhwng Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ac EMRTS GIG Cymru.

Mae’r Elusen yn cyflenwi’r hofrenyddion, ceir, canolfannau awyr, peilotiaid, peirianwyr a thanwydd, tra bod y timau clinigol yn cynnwys meddygon a chlinigwyr o GIG Cymru.

Pwrpas yr adolygiad yw sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn elwa ar ganlyniadau clinigol rhagorol i gleifion clinigol drwy wneud y defnydd gorau o’r timau clinigol ledled Cymru.

Mae’r adolygiad hefyd yn edrych ar sut i sicrhau darpariaeth ddaearyddol deg ledled Cymru a defnydd effeithiol o Gerbydau Ymateb Cyflym (RRVs), yn enwedig pan nad yw’r hofrenyddion yn gallu hedfan.

Stephen Harrhy yw’r Prif Gomisiynydd Gwasanaethau Ambiwlans sydd â’r dasg o arwain yr adolygiad annibynnol gan y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys)- cyd-bwyllgor o bob bwrdd iechyd yng Nghymru. Mae’r Comisiynydd yn annog y cyhoedd a rhanddeiliaid i wneud sylwadau ar opsiynau drwy gydol mis Chwefror cyn i’r Pwyllgor wneud penderfyniad  ym mis Mawrth.

Dywedodd Mr Harrhy “Mae’r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar wella – yr hyn sydd eisoes – gwasanaeth gwych sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr. 

“Does dim penderfyniad wedi’i wneud eto ar y mater hwn ac mae’r cam olaf hwn yn rhoi cyfle i mi rannu’r hyn a glywyd yn ymgysylltiad Cam 2 a dangos sut y cyrhaeddwyd i’r ddau opsiwn ar y rhestr fer.

“Mae’r opsiynau’n cynnig newid gweithrediadau o Gaernarfon a’r Trallwng a chael canolfan unedig yng Ngogledd Cymru rhywle ger yr A55 er mwyn caniatáu i’r gwasanaeth helpu mwy o gleifion a gwneud defnydd mwy effeithiol o’r criwiau clinigol.

“Rwy’n gwahodd dinasyddion i wneud sylwadau ar y broses a ddilynir wrth gyrraedd yr opsiynau hyn, yr opsiynau eu hunain, a’r camau ychwanegol yr wyf wedi’u nodi fel atebion posibl.”

Dywedodd Mr Harrhy “Bydd y cam ymgysylltu terfynol hwn ar yr opsiynau ar y rhestr fer yn fy helpu i gyrraedd opsiwn a ffefrir y byddaf wedyn yn gallu ei argymell yn ffurfiol i’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys ar gyfer eu penderfyniad ym mis Mawrth 2024.”

Gall pobl roi eu hadborth mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys ar-lein, trwy e-bost, post neu dros y ffôn. Gall unrhyw un sydd angen gwahanol ieithoedd a fformatau gysylltu â’r tîm EASC a fydd yn helpu.

Mae Adroddiad y Comisiynydd, yr holl ddogfennau ymgysylltu, a manylion am sut i roi adborth ar wefan EASC https://pgab.gig.cymru/ymrwymiad/age/

Gall dinasyddion hefyd gysylltu â’u cynrychiolydd Llais ar gyfer ardal Hywel Dda i roi gwybod iddynt am eu barn. https://www.llaiscymru.org/yn-eich-ardal

Llais yw’r corff statudol annibynnol, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llawer mwy o lais i bobl Cymru wrth gynllunio a darparu eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Sut i ymateb:

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys am i bawb yng Nghymru ddweud eu dweud am y gwasanaeth gofal critigol pwysig hwn a mae wedi darparu amrywiaeth o ffyrdd i roi eich adborth. Gallwch chi:

 • Cwblhewch yr holiadur ar-lein hwn; neu
 • Lawrlwythwch y ffurflen ymateb yma , cwblhewch, a’i dychwelyd drwy ei hatodi i e-bost at: eascservicereviewqueries@wales.nhs.uk  ; neu
 • Lawrlwythwch y ffurflen ymateb yma , argraffwch, cwblhewch, a’i dychwelyd drwy’r post (neu ysgrifennwch) at : Adborth Adolygiad Gwasanaeth GCTMB, Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys, Uned 1, Cwrt Charnwood, Heol Billingsley, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7Q
 • Ffôn : 01443 471520

    – Gadewch neges ar y gwasanaeth peiriant ateb yn rhannu eich barn

    – Gofynnwch am help i roi eich adborth

    – I ofyn i rywun eich ffonio yn ôl

    – Os oes angen unrhyw help arnoch gyda gwybodaeth mewn fformatau

      neu ieithoedd erai


Have Your Say on the Council’s plan to find budget savings (gov.wales)


Emergency road closure U2287 Gelli Fawr road One.Network: 136885979


FW: MID AND WEST WALES FIRE AND RESCUE AUTHORITY DRAFT COMMUNITY RISK MANAGEMENT PLAN

Annwyl Syr / Fadam

CYNLLUN RHEOLI RISG CYMUNEDOL DRAFFT AWDURDOD TÂN AC ACHUB CANOLBARTH CYMRU
Fe’ch gwahoddir i roi eich barn ar ein cynigion ar gyfer gwella yn ein Cynllun Rheoli Risg Cymunedol (CRhRC) 2040 drafft.
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymgynghori ar ei Amcanion Gwella a Llesiant fel rhan o’i Gynllun Rheoli Risg Cymunedol 2040 drafft.
Ein Gweledigaeth yw darparu’r Gwasanaeth Tân ac Achub gorau posibl ar gyfer cymunedau canolbarth a gorllewin Cymru; er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni ein gweledigaeth, rydym wedi edrych ar y risgiau, y bygythiadau a’r heriau sy’n amgylchynu ein cymunedau ac wedi cynhyrchu cynllun hirdymor sy’n mynd â ni hyd at 2040. Rydym yn hyderus y bydd yn ein helpu i ddeall, rheoli a lleihau’r risgiau hyn, gan gadw cymunedau canolbarth a gorllewin Cymru mor ddiogel â phosibl.
Gan gydnabod anghenion bythol newidiol ein cymunedau, bydd ein cynllun hirdymor yn parhau i fod yn hyblyg, gan ganiatáu inni barhau i addasu i newidiadau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd, gan ddiogelu’r gwasanaethau a ddarparwn at y dyfodol, trwy gael y bobl iawn yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, gyda’r sgiliau a’r offer iawn er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu
Mae ein CRhRC yn amlinellu wyth o Amcanion Gwella a Llesiant drafft, sy’n canolbwyntio ar y themâu canlynol.
⦁ Diwylliant Sefydliadol
⦁ System Dyletswydd Ar Alwad.
⦁ Gorsafoedd Tân.
⦁ Gofynion gweithredol.
⦁ Trefniadau Atal ac Amddiffyn gyda’n cymunedau.
⦁ Ymgynghori ac Ymgysylltu.
⦁ Sero Net 2030
⦁ Cerbydau ac Offer.
Rydym yn hyderus y bydd yr Amcanion rydym wedi’u nodi yn ein CRhRC yn ein galluogi i barhau i esblygu a darparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon o safon fyd-eang, gan eich cadw chi a’ch teuluoedd yn ddiogel. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i addasu i unrhyw heriau sy’n cael eu hwynebu mewn modd cadarnhaol ac yn credu bod cydweithio yn allweddol i ddyfodol ein gwasanaethau brys er mwyn cyflawni’r canlyniadau a rennir yn llwyddiannus, gan ein galluogi i wella’r ffordd rydym yn gweithio, rhannu adnoddau, ac yn y pen draw, achub mwy o fywydau. Rydym hefyd yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddod o hyd i atebion arloesol er mwyn gwella’r ffordd rydym yn gweithio, gwella diogelwch diffoddwyr tân, lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd a chyfrannu yn y pen draw at les ein cymunedau.
Rydym yn cydnabod bod gwrando ar eich barn yn hollbwysig os yw’r Gwasanaeth am barhau i ddarparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon a gwell er mwyn eich cadw chi a’ch teuluoedd yn ddiogel. Amlinellir yr Amcanion Gwella a Llesiant drafft yn fanylach ar ein gwefan, ynghyd â’n harolwg ar-lein. Eich Gwasanaeth Tân ac Achub chi yw hwn, ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y gwasanaethau a ddarparwn a sut rydych chi’n credu y gallwn barhau i wneud gwelliannau ac arbedion yn y dyfodol.
Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg am 10 wythnos, o ddydd Llun, 06 Tachwedd 2023 i ddydd Llun, 15 Ionawr 2024. Os gwelwch yn dda, rhowch wybod i ni beth yw eich barn drwy gwblhau ein harolwg ar-lein sydd i’w weld ar ein gwefan.
Os ydych yn cael unrhyw anawsterau o ran cyrchu neu ymateb i’n Cynllun, cysylltwch â Mrs Amy Richmond-Jones ar 01267 226864 neu e-bostiwch
a.richmond-jones@mawwfire.gov.uk. Mae copïau caled o’r Cynllun ar gael ar gais.
Mae cyfle hefyd i fynychu gweminar ar-lein trwy Microsoft Teams, gyda’r Dirprwy Brif Swyddog Tân, Iwan Cray ddydd Llun, Rhagfyr 11eg am 18:30pm. I gymryd rhan, cliciwch ar y ddolen isod am 18:30pm ac ymunwch â’r cyfarfod!
DOLEN I’R WEMINAR -https://bit.ly/3tMSNel
Mae croeso i chi gyflwyno unrhyw gwestiynau neu sylwadau ar ein Cynllun Rheoli Risg Cymunedol drafft 2040 cyn y weminar trwy e-bostio dweudeichdweud@tancgc.gov.uk
Dear Sir/Madam
MID AND WEST WALES FIRE AND RESCUE AUTHORITY DRAFT COMMUNITY RISK MANAGEMENT PLAN
You are invited to provide your views on our proposals for improvement within our draft Community Risk Management Plan (CRMP) 2040.
Mid and West Wales Fire and Rescue Service is consulting on its Improvement and Well-being Objectives as part of its draft Community Risk Management Plan (CRMP) 2040.
Our Vision is to deliver the best possible Fire and Rescue Service for the communities of mid and west Wales, to assist us in delivering our vision, we have taken a look at the risks, threats and challenges surrounding our communities and have produced a long-term Plan, taking us through to 2040, which we are confident will help us to understand, manage and reduce these risks, keeping the communities of mid and west Wales as safe as possible.
Recognising the ever-changing needs of our communities, our long-term plan will remain flexible, allowing us to continue to adapt to societal, environmental, and economic changes, futureproofing the services we provide, by having the right people in the right place, at the right time, with the right skills and equipment to deliver the best possible service to the communities we serve.
Our CRMP outlines eight draft Improvement and Well-being Objectives,
which are focussed on the following themes.
⦁ Organisational culture.
⦁ On-Call Duty System.
⦁ Fire Stations.
⦁ Operational requirements.
⦁ Prevention and Protection arrangements with our communities.
⦁ Consultation and Engagement.
⦁ Net Zero 2030.
⦁ Vehicles and Equipment.
We are confident that the Objectives we have identified in our CRMP will enable us to continue to evolve and deliver an effective, efficient, and world-class service, keeping you and your families safe. We remain committed to adapting to any challenges faced positively and believe that collaborative working is key to the future of our emergency services to successfully deliver shared outcomes, enabling us to improve the way we work, share resources, and ultimately save more lives. We also remain committed to finding innovative solutions to improve the way we work, enhance firefighter safety, reduce our impact on the environment and ultimately contribute to the well-being of our communities.
We recognise that listening to your views is crucial if the Service is to continue to deliver an effective, efficient, and improved service to keep you and your families safe. The draft Improvement and Well-being Objectives are outlined in more detail on our website, along with our online survey. This is your Fire and Rescue Service, and we want to know what you think of the services we provide and how you believe we can continue to make improvements and future savings.
The consultation will run for 10 weeks from Monday, 06 November 2023 to Monday, 15 January 2024. Please let us know what you think by completing our survey, you can do this by completing the enclosed survey and returning using the stamped addressed envelope provided.
If you have any difficulties in accessing or responding to our Plan, please contact Mrs Amy Richmond-Jones on 01267 226864 or e-mail a.richmond-jones@mawwfire.gov.uk. Hard copies of the Plan are available upon request.
There is also an opportunity to attend an online webinar via Microsoft Teams, with Deputy Chief Fire Officer, Iwan Cray on Monday, 11th December at 18:30pm. To get involved, simply click on the link below at 18:30pm and join the meeting! LINK TO WEBINAR – https://bit.ly/3S9B3UA
Please feel free to submit any questions or observations on our draft Community Risk Management Plan 2040 prior to the webinar by emailing haveyoursay@mawwfire.gov.uk
Diolch / Thank you
Iwan Cray
Dirprwy Brif Swyddog Tân
Deputy Chief Fire Officer
Kind Regards,
Bailie
Bailie-Olivia Jones
Cynorthwyydd Cynllunio a pherfformiad / Planning and Performance Assistant
Prosiect Y Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol / Community Risk Management Plan
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru / Mid and West Wales Fire and Rescue Service
Heol Lôn Pisgwydd, Caerfyrddin / Lime Grove Avenue, Carmarthen, SA31 1SP.
Allanol / External: 01792 705 113
Estyniad Mewnol / Internal Extension: 2263
Ebost / Email: B.Jones@tancgc.gov.uk / B.Jones@mawwfire.gov.uk
Gwefan / Website: www.tancgc.gov.uk / www.mawwfire.gov.uk
Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg / We welcome calls in Welsh and English.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi / We welcome correspondence in Welsh and English – we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Rydym yn croesawu galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg / We welcome calls in Welsh and English.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi / We welcome correspondence in Welsh and English – we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Mae’r e-bost ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef yn breifat ac wedi’u bwriadu ar gyfer defnydd yr unigolyn neu’r endid y maent yn cael sylw. Os nad chi yw’r derbynnydd y bwriedid y E-bost ac unrhyw ffeiliau wedi cael eu trosglwyddo i chi mewn camgymeriad, rhowch wybod i’r anfonwr ar unwaith a dinistrio y deunydd a storio ar gyfrifiadur neu fel arall; yn ogystal, bydd unrhyw ddefnydd gopïo, dosbarthu neu eraill y wybodaeth geir ynddynt yn gwahardd yn llym. Dim gweithiwr Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub yn cael ei awdurdodi i ddod i’r casgliad unrhyw gytundeb cyfrwymol ar ran yr awdurdod gydag unrhyw barti arall yn unig gan y defnydd o e-bost – Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub. Gall E-bost adael y Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub yn cael ei logio, ei monitro a / neu ei chofnodi am resymau cyfreithiol.


Dear Sir/Madam,

You will be aware of the decision of Welsh Government to introduce a mandatory speed limit of 20 M.P.H. on restricted roads in Wales. Following the publication of notices by the County Council pursuant to the Local Authorities’ Traffic Orders (Procedures) (England and Wales) Regulations 1996 to introduce 20 and 30 M.P.H speed limits along roads throughout the County it has been resolved, following the expiry of the objection period, to make the Orders to implement these speed limits with exception of minor amendments to the Order imposing 30 M.P.H. speed restrictions. The original proposals to include lengths of road south of Hermon and at Llanedi and a length of the of B4297 Llanedi Road, Fforest  as part of the 30 M.P.H. Order will no longer apply. These roads will not be subject to any exemption, will remain restricted roads  and thus subject to 20 M.P.H speed limits. 

Annwyl Syr/Fadam,

Byddwch yn ymwybodol o benderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno terfyn cyflymder gorfodol o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru. Yn dilyn cyhoeddi hysbysiadau gan y Cyngor Sir yn unol â Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdodau Lleol (Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996 i gyflwyno terfynau cyflymder o 20mya a 30mya ar hyd ffyrdd ledled y sir, penderfynwyd, ar ôl i’r cyfnod gwrthwynebu ddod i ben, wneud y Gorchmynion i weithredu’r terfynau cyflymder hyn ac eithrio mân ddiwygiadau i’r Gorchymyn sy’n gosod cyfyngiadau cyflymder o 30mya. Ni fydd y cynigion gwreiddiol i gynnwys darnau o ffordd i’r de o Hermon ac yn Llanedi, a darn o’r B4297, Heol Llanedi, y Fforest, yn rhan o’r Gorchymyn 30mya, yn berthnasol mwyach. Ni fydd y ffyrdd hyn yn destun unrhyw eithriad, byddant yn parhau i fod yn ffyrdd cyfyngedig ac felly’n ddarostyngedig i derfynau cyflymder o 20mya. 

Yours faithfully/Yn gywir

Hywel Davies

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir GarAdolygiad Cymunedol o’r holl Gynghorau Tref/Cymuned yn Sir Gaerfyrddin – Ymgynghoriad Ffurfiol

Community Review of all Town/Community Councils in Carmarthenshire-Formal Consultation

Notice of a Community Review
Town/Community Councils in the Carmarthenshire County Council Area
Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 (the Act)

Cyngor Sir Caerfyrddin Adolygiad Cymunedol 2023 Cylch Gorchwyl

Carmarthenshire County Council Community Review 2023 Terms of Reference