Planning

Planning Applications (Trimsaran)

Please follow the links to view a planning applications made in Trimsaran & surrounding areas.


LinkPL/07623

PL/07497 – Cais cynllunio ymgynghori – Planning application consultation

PL/07497 – Proposed new dwelling – Plot 5 of Swn y Nant, Trimsaran, Kidwelly, SA17 4DY  

_____________________________________________________________________

Dyddiad Dechrau Ymgynghori: 25/04/2024

Dyddiad Gorffen Ymgynghori16/05/2024

Cyflwynwch unrhyw sylwadau cyn dyddiad gorffen yr ymgynghoriad.

Manylion y cais, cynlluniau, hanes y safle perthnasol, gall cynnydd a’r canlyniad i’w gweld ar-lein yn: https://carmarthenshire.my.site.com/cy/s/planning-application/a0bQv000000b92j gallwch hefyd wneud sylwadau ar-lein yn ystod y cyfnod ymgynghori gweithredol.

Os ydych yn ateb ar e-bost, anfonwch eich ymateb i’r cyfeiriad canlynol os gwelwch yn dda: ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk 

Sylwch os byddwch yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd ar-lein.

Cofion

Tîm Rheoli Datblygu

Lle a Chynaliadwyedd – Cynllunio

__________________________________________________________________

Consultation Start Date: 25/04/2024

Consultation End Date:  16/05/2024

Please submit any comments before the consultation end date.

Application details, plans, relevant site history, progress, and outcome can be viewed on-line at: https://carmarthenshire.my.site.com/en/s/planning-application/a0bQv000000b92j you can also comment online during the active consultation period.

If replying by email, could you send your response to: planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk 

Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.

Regards

Development Management Team

Place and Sustainability – Planning