Eich Cyngor

Mae'r Cyngor Cymuned yn cynnwys deg aelod etholedig ac yn cyfarfod ar bedwerydd dydd Llun y mis yng Nghanolfan Hamdden Trimsaran
Maen nhw'n ddi-dâl ac mae'n ddyletswydd arnyn nhw i wrando a cheisio mynd i'r afael â materion cymunedol.
Mae gofynion cyfreithiol yn cael eu gosod ar y Cyngor Cymuned wrth gyflawni ei ddyletswyddau

Sut rydyn ni'n cael ein hariannu?

Prif ffynhonnell y cyllid ar gyfer cynghorau cymuned yw'r arian a godir drwy'r hyn y cyfeirir ato fel praesept (tâl) i dreth gyngor o dan adran 41 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992. Gellir codi arian ychwanegol o geisiadau Grant a benthyciadau gan y bwrdd gwaith cyhoeddus. Gall cyllid fod ar gael o ddyraniad adran 106 lleol o ddatblygiad adeiladu mwy sy'n digwydd o fewn wardiau. 

Mae ardaloedd chwarae a rhai mannau gwyrdd bellach o dan gylch gwaith y Cyngor Cymuned ac mae costau cynnal a chadw a gweddillion newydd gyda'r Cyngor Cymuned, does dim cyllid wedi bod ar gael trwy 106 o arian o fewn y ward, mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo i geisio dod o hyd i grantiau a chyllid ar gyfer offer cyflog newydd, heb fod angen cynyddu'r praesept yn sylweddol. 

Cronfa Gymunedol